بی بی سی

کرسی

۳

۳

۲

سوریه

۳

۳

۲٫۵

اتحادیه عرب

۲

۲

۲

مخالفان

۳

۲

۲٫۵

بشار اسد

۲٫۵

۳

۲

واگذار شدن

۳

۳

۳

وی ا آ

فعالان

۲٫۵

۳

۳

شهر

۳

۳

۳

رقه

۲

۳

۲

تصرف

۴

۲

۳

مخالفان

۳

۲

۲٫۵

دولت

۳

۳

۳

سوریه

۳

۳

۲٫۵

واگذار شدن

۳

۳

۳

رادیوفردا

گزارش

۳

۳

۳

شهر

۲

۳

۲

رقه

۳

۳

۳

شمال

۳

۳

۳

سوریه

۲٫۵

۳

۳

مخالفان

۳

۲

۲٫۵

بشار اسد

۲

۳

۲

به تصرف درآمدن

۴

۲

۳

فارس نیوز

کشتار

۵

۱

۴

شیعیان

۲

۴

۳

پاکستان

۲

۳

۲

نشانه

۲

۳

۲

هراس

۴

۲

۳

استکبار

۴

۱

۳

اتحاد

۳

۵

۴

دنیا

۳

۳

۳

اسلام

۳

۴

۴

رجا نیوز

احمدی نژاد

۲

۳

۲

خواستار

۱

۳

۳

برخورد

۳

۳

۳

عاملان

۳

۳

۳

کشتار

۵

۱

۴

شیعیان

۲

۴

۳

پاکستان

۲

۳

۲

انیس نقاش

۲

۳

۲

سرنگونی

۴

۲

۳

نظام

۳

۳

۳

سوریه

۳

۳

۲٫۵

منتفی شدن

۳

۲

۲

مشرق

تروریست پروری

۵

۱

۳

اردوغان

۲٫۵

۲

۳

خاک

۲

۴

۳

سوریه

۳

۴

۳

نمودار ۱۳-۴: میانه برانگیختگی کلمات راجع به سوریه

چنانچه یافته های جدول ۷-۴ و نمودار ۱۳-۴ نشان می‌دهد، برانگیختگی کلمات راجع به سوریه در مخاطبان ۲ الی ۵ بود. از آنجایی که سؤال‌ها مبتنی بر مقیاس پنج گزینه ای «یک الی پنج» بود، در واقع ۳ حد وسط طیف پنج گزینه ای محسوب می‌شود

۱- .بدین ترتیب مخاطبان با دیدن اکثر کلمات توسط بی بی سی برانگیختگی در حد متوسط را تجربه کردند فقط برانگیختگی مخاطبان نسبت به کلمات «اتحادیه عرب» و «بشار اسد» توسط بی بی سی از حد وسط کمتر بود.

۲- مخاطبان با دیدن اکثر کلمات توسط وی- او- آ برانگیختگی در حد متوسط را تجربه کردند فقط برانگیختگی مخاطبان نسبت به کلمات «رقه» و «فعالان» توسط وی- او- آ از حد وسط کمتر و «تصرف» بیشتر بود.

۳- مخاطبان با دیدن اکثر کلمات توسط رادیو فردا برانگیختگی در حد متوسط را تجربه کردند فقط برانگیختگی مخاطبان نسبت به کلمات «شهر» و «سوریه» و «بشاراسد» توسط رادیو فردا از حد وسط کمتر و به تصرف درآمدن بیشتر بود.

۴-در فارس نیوز کلمات «اتحاد»، «دنیا» و «اسلام» برانگیختگی در حد متوسط، «شیعیان»، «پاکستان» و «نشانه» کمتر از متوسط و بقیه کلمات برانگیختگی بیشتر از متوسط داشتند.

۵- در رجا نیوز کلمات «احمدی نژاد»، «خواستار»، «شیعیان»، «انیس نقاش» برانگیختگی کمتر از متوسط؛ کشتار و «سرنگونی» بیشتر از متوسط و بقیه کلمات برانگیختگی در حد متوسط داشتند.

۶- برانگیختگی «سوریه» توسط مشرق در حد متوسط؛ «تروریست­پروری» بیشتر از متوسط و بقیه کلمات برانگیختگی کمتر از متوسط داشتند.

نمودار ۱۴-۴: میانه خوشایندی کلمات راجع به سوریه

چنانچه یافته های جدول ۷-۴ و نمودار ۱۴-۴ نشان می‌دهد، مخاطبان با دیدن اکثر کلمات توسط هر چهار تارنما خوشایندی در حد متوسط را تجربه کردند. البته میزان خوشایندی مخاطبان نسبت به کلمات «اتحادیه عرب» و «مخالفان» توسط بی بی سی، «تصرف» و «مخالفان» توسط وی- او- آ، «کشتار»، «هراس» و «استکبار» توسط فارس نیوز و «کشتار»، «سرنگونی» و «منتفی شدن» توسط رجا نیوز و «تروریست پروری» و «اردوغان» توسط مشرق کمتر از حد متوسط بود. میزان خوشایندی «شیعیان»، «اتحاد» و «اسلام» توسط فارس نیوز، «شیعیان» توسط رجا نیوز؛ «خاک» و «سوریه» توسط مشرق بیشتر از حد متوسط بود.

نمودار ۱۵-۴: میانه غلبه کلمات راجع به سوریه

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل
تارنما کلمات برانگیختگی خوشایندی غلبه